Pakitandaan na ang lahat ng komentong isinumite sa pamamagitan ng website na ito ay maaaring isapubliko ng lungsod ng Seattle bilang bahagi ng pampublikong proseso ng Pagsusuri ng Disenyo. Mangyaring gamitin ang contact form sa ibaba upang makipag-ugnayan sa amin anumang oras. Masaya naming inaabangan makarinig mula sa iyo!