Xin lưu ý rằng tất cả ý kiến đống góp qua website có thể được phổ biết trong cộng đồng thuộc thành phố Seattle như là một phần của tiến trình thiết kế dự án.

Xin dùng mẫu dưới đây để liên lạc với chúng tôi bất cứ khi nào. Chúng tôi mong muốn lắng nghe ý kiến của qúi vị.