Thường thường các dự án lớn được hình thành bởi sự đóng góp ý kiến của quý cộng đồng. Phần dưới đây chúng tôi có một vài câu hỏi xin ý kiến của quý cộng đồng để gíup cho ban thiết kế có ý tưởng. Xin sử dụng mẫu đơn trong website để đóng góp ý kiến hay có bất cứ câu hỏi gì muốn đưa ra.